- Porozumienie Branżowe z 13.05.2004
 

POROZUMIENIE BRANŻOWE

 

Zawarte dnia 13 maja 2004 roku w Warszawie pomiędzy:

 

Związkiem Producentów Cukru w Polsce

z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 49

Zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000143125

Reprezentowanym przez:

 

1. Krzysztof Kowa – Prezes Związku

2. Janusz Pierun – Wiceprezes Związku

 

i reprezentującym w niniejszym Porozumieniu podmioty wymienione w załączniku nr 1, zgodnie z udzielonymi Związkowi pełnomocnictwami, zwane dalej Producentem Cukru

 

a

 

Krajowym Związkiem Plantatorów Buraka Cukrowego

z siedzibą w Warszawie, ul. Kopernika 34,

Zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000114159 reprezentowanym przez:

 

  1. Stanisław Barnaś – Prezes Związku
  2. Zygmunt Tomczak – Wiceprezes Związku

 

Zwanym dalej Związkiem.

 

Porozumienie dotyczy wzajemnych stosunków pomiędzy Plantatorami buraków cukrowych zwanych dalej Plantatorami i Producentami Cukru.

 

§ 1.

Ustalenia wstępne

 

1.      Niniejsze porozumienie jest integralną częścią umów kontraktacji na dostawę buraków cukrowych zawieranych pomiędzy Plantatorami a Producentami Cukru[1].

2.      Niniejsze Porozumienie uwzględnia powszechnie obowiązujące przepisy prawa na terenie Polski dotyczące rynku cukru i buraków.

3.      Kontrolę realizacji postanowień niniejszego Porozumienia powierza się Komisjom Mieszanym działającym przy Producentach Cukru w skład, których wchodzą w równej liczbie przedstawiciele Związku Plantatorów buraków cukrowych i przedstawiciele właściwego Producenta Cukru.

4.      Komisje Mieszane działają na podstawie regulaminu, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia.

 

§ 2.

Prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych

 

1.      Komisja Mieszana przydziela Plantatorom prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych.

2.      Ogólna ilość buraków cukrowych, potrzebna do wyprodukowania przyznanych Producentowi Cukru w drodze decyzji ministra właściwego do spraw rynków rolnych Kwot A i B cukru zostanie określona przez Producenta Cukru przy uwzględnieniu średniego wydatku cukru za ostatnie 3 lata.

3.      Objęta umową kontraktacji wielkość prawa do uprawy i dostawy buraków A i buraków B dla poszczególnych Plantatorów na dany rok gospodarczy będzie wynikała ze stałego wskaźnika udziału danego Plantatora w limicie produkcji cukru A i cukru B, który to został przydzielony Plantatorowi w roku 2002 i ogólnej ilości buraków cukrowych potrzebnych w danym roku do wyprodukowania limitów produkcji cukru A i cukru B.

4.      Wskaźnik, o którym mowa w pkt.3 jest wielkością stałą, określającą procentowy udział Plantatora w limicie cukru A i B.

5.      W przypadku łączenia limitów produkcji cukru Komisja Mieszana przy Producencie Cukru ustala zasady, na jakich dokonuje się przeliczenia nowego wskaźnika wymienionego w punktach 3 i 4.

6.      Przeniesienie prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych na innego Plantatora może się odbywać jedynie za zgodą Komisji Mieszanej.

7.      W przypadku, gdy Plantator nie zakontraktował w danym roku ilości buraków odpowiadającej przyznanemu mu prawu do uprawy i dostawy Producent Cukru według ustaleń Komisji Mieszanej ma prawo niezakontraktowaną w ten sposób ilość buraków zakontraktować u innych Plantatorów.

 

§ 3.

Ilość kontraktowanych buraków

 

1.      Producent Cukru ma obowiązek zawrzeć z Plantatorem, któremu przydzielone zostało prawo do uprawy i dostawy buraków cukrowych, jednoroczną umowę kontraktacji. W umowie tej mogą zostać określone, za zgoda plantatora, ilości kontraktowanych buraków większe od określonych w przyznanym Plantatorowi prawie do uprawy i dostawy. Ustalenie areału uprawy u poszczególnych Plantatorów nastąpi w oparciu o ich poziom plonów w ostatnich latach i jest dla nich w danym roku wiążące.

2.      Ilość kontraktowanych buraków określona zostaje przy zawartości cukru 16,0 %.

3.      Jeżeli dostarczone buraki wykażą niższą lub wyższą zawartość cukru, ilość buraków kontraktowanych zostanie odpowiednio zwiększona lub zmniejszona według tabeli przedstawionej poniżej.

 

przy zawartości cukru %

100 t zakontraktowanych buraków odpowiada tonom fizycznym

przy zawartości cukru %

100 t zakontraktowanych buraków odpowiada tonom fizycznym

14,0

116,7

16,6

95,9

14,1

115,7

16,7

95,2

14,2

114,8

16,8

94,6

14,3

113,8

16,9

94,0

14,4

112,9

17,0

93,3

14,5

112,0

17,1

92,7

14,6

111,1

17,2

92,1

14,7

110,2

17,3

91,5

14,8

109,4

17,4

90,9

14,9

108,5

17,5

90,3

15,0

107,7

17,6

89,7

15,1

106,9

17,7

89,2

15,2

106,1

17,8

88,6

15,3

105,3

17,9

88,1

15,4

104,5

18,0

87,5

15,5

103,7

18,1

87,0

15,6

102,9

18,2

86,4

15,7

102,2

18,3

85,9

15,8

101,4

18,4

85,4

15,9

100,7

18.5

84,8

16,0

100,0

18,6

84,3

16,1

99,3

18,7

83,8

16,2

98,6

18,8

83,3

16,3

97,9

18,9

82,8

16,4

97,2

19,0

82,4

16,5

96,6

 

 

 

Przy zawartościach cukru powyżej 19,0% i poniżej 14,0% ilości kontraktowanych buraków będą przeliczane w sposób analogiczny do przedstawionego w powyższej tabeli. Podstawą do obliczenia ilości buraków kontraktowanych będzie według wyboru Producenta Cukru: średnia ważona zawartość cukru we wszystkich burakach dostarczonych przez Plantatora do Producenta Cukru w danej kampanii cukrowniczej albo średnia polaryzacji krajanki w cukrowni przerabiającej buraki Plantatora w danej kampanii cukrowniczej. W przypadku rozliczenia plantatorów z uwzględnieniem średniej polaryzacji krajanki polaryzacja ta zostanie podwyższona o 1% w kampanii 2005/06 roku. W kampanii 2004/2005 podwyższenie polaryzacji nie będzie miało miejsca.

4.      Jeżeli dostarczona do Producenta Cukru ilość buraków A nie wystarcza do wyprodukowania kwoty cukru A, to brakująca ilość buraków A będzie tak długo uzupełniania burakami B, aż zostanie osiągnięta ilość buraków A odpowiednia do kwoty cukru A. Za te buraki B zostanie zapłacona cena jak za buraki A. Odpowiednio będzie się postępować przy realizacji kwoty cukru B, przy czym brakująca ilość buraków B zostanie uzupełniona dostarczonymi burakami C, za te buraki C zostanie zapłacona cena jak za buraki B.

5.      W oparciu o artykuł 14 rozporządzenia UE 1260/2001 w uzgodnieniu ze Związkiem Plantatorów Producent Cukru może przenieść cukier na następny rok gospodarczy. W oparciu o artykuł 3 ustęp 3 rozporządzenia EU 65/82 w brzmieniu rozporządzenia 984/82 będzie przeniesiona określona ilość cukru C oraz odpowiednia ilość buraków C, które będą zapłacone po cenie buraków C danego roku gospodarczego.

 

§ 4.

Materiał siewny

 

1.      Plantator zobowiązany jest stosować do siewu wyłącznie nasiona dostarczone przez Producenta Cukru. Producent Cukru ma prawo odmówić odebrania wszystkich buraków, które zostały wyprodukowane na bazie innego materiału siewnego niż dostarczony przez Producenta Cukru. Plantator zobowiązany jest zakupić u Producenta Cukru, co najmniej 1,15 jednostki siewnej nasion buraka w przeliczeniu na 1 ha plantacji. Ostateczną ilość nasion określi Producent Cukru po uwzględnieniu stosowanej przez Plantatora techniki siewu.

2.      Listę odmian buraka cukrowego ustali Komisja Mieszana.

3.      W negocjacjach cen i warunków zakupu nasion buraka cukrowego na równych prawach będzie uczestniczył przedstawiciel plantatorów - członek Komisji Mieszanej, lub inna reprezentacja uzgodniona w Komisji Mieszanej.

 

 

§ 5.

Jakość buraków cukrowych

 

1.      Dostarczone przez Plantatora buraki cukrowe do Producenta Cukru muszą odpowiadać wymogom określonym w Instrukcji Odbioru Buraków Cukrowych, uzgodnionych ze Związkiem Plantatorów z uwzględnieniem Polskiej Normy na korzenie buraka cukrowego.

2.      Producent Cukru nie jest zobowiązany do odbioru buraków cukrowych, które nie odpowiadają wymogom określonym w § 5 pkt. 1. Istnieje jednak możliwość ich odbioru na warunkach odrębnie uzgodnionych pomiędzy Producentem Cukru i Plantatorem.

3.      Wewnętrzna jakość buraków cukrowych będzie określana w laboratorium cukrowni przerabiającej te buraki lub laboratorium wskazanym przez Producenta Cukru.

4.      Określenie zewnętrznej jakości buraków będzie następowało w sposób przyjęty i zapisany w Instrukcji Odbioru Buraków Cukrowych funkcjonującej u Producenta Cukru.

5.      Osoby upoważnione przez właściwy Związek Plantatorów mają prawo kontroli skupu i oceny surowca zgodnie z procedurami określonymi w Instrukcji Odbioru Buraków.

6.      W celu podniesienia jakości buraków cukrowych, Producent Cukru w ramach możliwości zapewni przez swój dział surowcowy kwalifikowane doradztwo w zakresie ich uprawy.

7.      Producent Cukru i Związek Plantatorów mają prawo w każdym czasie i bez osobnego zezwolenia dokonać inspekcji plantacji buraków oraz ewentualnego pobrania prób.

 

§ 6.

Ceny i zapłata za buraki cukrowe

 

1.      Producent Cukru zapłaci ceny minimalne buraków A i B i dla wszystkich buraków kontraktowanych wraz z dopłatami i opustami określonymi w zależności od odchyleń od jakości standardowej, a ustalone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Za buraki o jakości standardowej przyjmuje się buraki o zawartości 16 % cukru.

2.      Podstawą do określenia ceny buraków będzie średnia ważona zawartość cukru dla dostaw Plantatora w kampanii cukrowniczej albo średnia polaryzacja krajanki w cukrowni przerabiającej buraki Plantatora. Ustalenie indywidualnej średniej zawartości cukru dla dostaw Plantatora, czy też średniej polaryzacji krajanki, zależne będzie od technicznych możliwości Producenta Cukru.

3.      W przypadku, gdy Producent Cukru będzie kontraktował buraki inne niż buraki A i B (buraki C1) zasady kontraktacji i ich cena będzie ustalona w uzgodnieniu pomiędzy Producentem Cukru a właściwym Związkiem Plantatorów.

4.      Za buraki cukrowe dostarczone powyżej ilości kontraktowanej, Producent Cukru zapłaci cenę ustaloną po konsultacji z właściwym Związkiem Plantatorów w odniesieniu do obowiązującej ceny cukru na rynku światowym.

5.      Producent Cukru dążąc do poprawy jakości technologicznej surowca, może zastosować system premii i potrąceń, w którym wysokość premii i potrąceń będzie uzależniona od jakości buraków dostarczonych przez danego Plantatora. System określania tej jakości, jak również premii i potrąceń w takim przypadku jest częścią umowy kontraktacji wynikającej z uzgodnień z właściwym Związkiem Plantatorów.

6.      Producent Cukru zapłaci Plantatorowi premię za okrycie pryzm, zalecaną przez Producenta włókniną, w równowartości PLN kwoty 0,50 EURO za każdą tonę czystych buraków (II netto) dostarczonych z pryzm okrytych w/w włókniną i wg zaleceń Producenta.

7.1 Terminy zapłaty należności za zakontraktowane buraki cukrowe są następujące:

-        termin płatności I raty należności, stanowiącej 90% całości należności, upływa 30 dnia od dostarczenia ostatniej dostawy przez plantatora buraków.

-        termin płatności II raty należności, stanowiącej 10% należności upływa z końcem stycznia danego roku gospodarczego.

7.2  Termin płatności za buraki cukrowe niezakontraktowane upływa z końcem lutego danego roku gospodarczego.

 

§ 7.

Dostawa buraków

 

1.      Plantator zobowiązuje się, dostarczyć buraki cukrowe do miejsca wskazanego przez Producenta Cukru sprawnym technicznie transportem własnym lub w inny sposób uzgodniony szczegółowo z Producentem Cukru, w terminach i ilościach określonych w uzgodnionym harmonogramie dostaw. Samochody i przyczepy do przewozu buraków muszą być przystosowane do technicznych możliwości rozładunku w Cukrowni.

2.      W szczególnych przypadkach Producent Cukru zastrzega sobie prawo do zmiany sposobu dostawy, zmiany miejsc i terminów dostaw. Nowy termin i miejsce dostawy będzie ustalony w porozumieniu z Plantatorem.

3.      Plantatorowi przysługuje, według wyboru Producenta: premia lokalizacyjna albo zwiększenie ceny za każdą tonę buraków z tytułu dowozu surowca transportem własnym do miejsca przerobu buraków wskazanego przez Producenta Cukru. Premia lokalizacyjna albo zwiększenie ceny z tytułu dowozu transportem własnym będzie liczona za czyste buraki cukrowe (po dokonaniu potrąceń za wszystkie zanieczyszczenia) uwzględniając odległość od środka wsi, w której znajduje się plantacja do miejsca przerobu buraków. Przy plantacjach buraków cukrowych większych niż 30 ha uwzględnia się odległość od środka pola do miejsca przerobu buraków. Premia lokalizacyjna albo zwiększenie ceny wynosi 0,15 zł za tonokilometr.

4.      W przypadku, gdy Plantator zleci organizację obsługi dostawy Producentowi Cukru Plantator zobowiązany jest uzgodnić z Producentem Cukru miejsce składowania buraków. Miejsce pod pryzmę buraków powinno być tak wybrane, aby przy posiadanej do dyspozycji technice załadunku, doczyszczenia i transportu możliwe było ich zwiezienie w każdej chwili (bez względu na istniejące w danej chwili warunki atmosferyczne). Odpowiedzialność za poprawne obchodzenie się z burakami na polu ponosi Plantator. Plantator jest zobowiązany, pod rygorem nieodebrania zakontraktowanej ilości buraków, do prawidłowego formowania, lokalizacji i zabezpieczenia pryzm buraczanych. Producent Cukru będzie organizował dostawę buraków i wysłodków na podstawie szczegółowych porozumień zawartych z Plantatorami.

5.      Komisja Mieszana opiniuje termin rozpoczęcia kampanii.

 

§ 8.

Wysłodki buraczane

 

1.      Za każdą dostarczoną tonę buraków cukrowych Plantator otrzyma 0,5 tony prasowanych wysłodków mokrych w przeliczeniu na zawartość 10 % suchej masy. Rzeczywista zawartość suchej masy w prasowanych wysłodkach mokrych jest uzależniona od technicznych możliwości Producenta Cukru.

2.      Plantator zobowiązuje się, odebrać należne wysłodki w ilościach, miejscu i terminie uzgodnionym z Producentem Cukru.

3.      Nieodebranie zgodnie z harmonogramem wysłodków przez Plantatora uprawnia Producenta Cukru do: zagospodarowania wysłodków we własnym zakresie ( sprzedania, oddania ich osobie trzeciej), lub dostarczenia Plantatorowi przypadającej na niego ilości wysłodków w dowolnym terminie. Plantatorowi nie przysługuje roszczenie o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu nieodebranych wysłodków. Plantator jest zobowiązany do poinformowania Producenta Cukru ( do dnia ustalonego przez Producenta Cukru) o rezygnacji z odbioru przysługujących mu wysłodków.

4.      W zależności od technicznych możliwości Producenta Cukru zamiast prasowanych wysłodków mokrych Plantator może otrzymać wysłodki suche luźne lub suche brykietowane.

5.      W przypadku, gdy Plantator odbiera wysłodki własnym transportem, koszt tego transportu pokrywa Plantator.

6.      Rodzaj wydawanych wysłodków ustala Producent Cukru.

 

§ 9.

Obsługa dostawy

 

1.      W celu efektywnego wykorzystania sprzętu załadowczego, czyszczącego i środków transportu Plantator zleci Producentowi Cukru wykonanie wszystkich czynności związanych z kompleksową obsługą surowca i wysłodków. Poprzez kompleksową obsługę dostawy surowca i wysłodków rozumie się: załadunek i doczyszczenie surowca, transport buraków i dostarczenie do miejsca odbioru buraków należnych wysłodków lub innego miejsca uzgodnionego z Plantatorem.

2.      Producent Cukru zobowiązuje się do profesjonalnego wykonania zleconych czynności mając na uwadze dobro Plantatora oraz konieczność poniesienia określonych kosztów. Producent Cukru przejmuje odpowiedzialność za surowiec od momentu załadunku.

3.      Producent Cukru i Plantator będą partycypowali w ponoszonych kosztach związanych z obsługą dostawy buraków i wysłodków w równych częściach po 50%. Jednak, część kosztów ponoszona przez Plantatora nie będzie wyższa niż równowartość 2,50 EURO za tonę. Każdy Plantator jednocześnie upoważnia Producenta Cukru do potrącenia z należności Plantatora za buraki, licząc od każdej tony dostarczonych buraków, odpowiednich kwot tytułem udziału w kosztach kompleksowej obsługi dostawy surowca i wysłodków.

4.      W szczególnych przypadkach, w porozumieniu z Komisją Mieszaną, Producent Cukru ma prawo odmówić kompleksowej obsługi dostawy, o których mowa w § 9 ust. 1. Nastąpi to zwłaszcza w przypadku, kiedy w konsekwencji zbycia/nabycia Prawa do uprawy i dostawy buraków cukrowych położenie plantacji wykroczy poza tradycyjny rejon uprawy buraków kontraktowanych dotychczas przez Producenta Cukru.

 

§ 10.

Członkostwo w Związku Plantatorów

 

1.      Plantator podpisując umowę kontraktacji deklaruje członkostwo w Związku Plantatorów Buraka Cukrowego i deklaruje roczną opłatę plantatorską w wysokości 0,5 % wartości dostarczonych buraków cukrowych oraz wyraża zgodę na jej potrącenie przez Producenta Cukru i przekazania jej na konto Związku z przeznaczeniem na jego działalność.

2.      W przypadku, gdy Plantator nie deklaruje członkostwa w Związku powinien o tym powiadomić Związek Plantatorów i Producenta Cukru w formie pisemnego oświadczenia w terminie 30 dni od zawarcia umowy kontraktacji.

3.      Związek jest uprawniony do reprezentowania Plantatorów w sprawach dotyczących wykonania umowy kontraktacji w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 o społeczno zawodowych organizacjach rolników.

 

§ 11.

Zmiany treści Porozumienia

 

1.      Jeżeli w wyniku zmiany ustawy o regulacji rynku cukru dojdzie do znacznych odchyleń od ustaleń niniejszego porozumienia, strony zobowiązują się do dopasowania go do nowych wymogów. Jednocześnie, jeżeli na skutek wprowadzenia innych ustaw, rozporządzeń i innych uregulowań lub, jeśli z powodu sytuacji na krajowym rynku cukru, postanowienia niniejszego porozumienia nie będą mogły być zrealizowane, strony zobowiązują się odpowiednio dopasować ustalenia niniejszego porozumienia.

2.      Jeżeli pojedyncze postanowienia tego porozumienia przestaną obowiązywać lub też stwierdzone zostaną w nim luki, nie podważa to obowiązywania pozostałych punktów porozumienia.

3.      Strony porozumienia zobowiązują się zastąpić punkty, które przestały obowiązywać, na drodze uzupełnienia nowymi uzgodnieniami, których sens gospodarczy jest najbardziej zbliżony do dotychczasowych postanowień.

 

§ 12.

Czas obowiązywania Porozumienia

 

Porozumienie zostaje zawarte na okres od momentu podpisania do końca roku gospodarczego 2004/2005. Porozumienie zostaje automatycznie przedłużone na następne lata gospodarcze, o ile żadna ze stron nie wypowie go najpóźniej przed końcem roku kalendarzowego.

 

§ 13.

Rozstrzyganie sporów

 

1.      Wszelkie spory pomiędzy Producentem Cukru i Plantatorem, wynikające z interpretacji indywidualnych umów kontraktacji oraz niniejszego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla Producenta Cukru.

 

 

Za Związek Producentów Cukru w Polsce:                     Za Krajowy Związek Plantatorów 

                                                                                          Buraka Cukrowego:

 

 

………………………………………                             ………………………………………..

Krzysztof Kowa – Prezes                                                 Stanisław Barnaś – Prezes

 

 

………………………………………                              ……………………………………….

Janusz Pierun – Wiceprezes                                              Zygmunt Tomczak - Wiceprezes     

 


[1] Przez „Producenta Cukru” Strony rozumieją Producenta Cukru w rozumieniu artykułu 2 ustęp 3 Ustawy o regulacji rynku cukru działającego samodzielnie i/lub grupę Producentów Cukru powiązanych kapitałowo.